Politica de privacitat

La present Política de Privadesa ha estat desenvolupada tenint en compte el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal en vigor, així com el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del consell del 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la circulació d’aquestes dades, d’ara endavant el RGPD.

Aquesta Política de Privadesa té com a objectiu posar en coneixement dels titulars de les dades personals, respecte dels quals s’està recaptant informació, els aspectes específics relatius al tractament de les seves dades, entre d’altres coses, les finalitats dels tractaments, les dades de contacte per exercir els drets que li assisteixen, els terminis de conservació de la informació i les mesures de seguretat entre d’altres coses.

Responsable del Tractament

Denominació: HGC ODONTOLOGIA E IMPLANTES DENTALS SL

Adreça: Rambla de Ergaran 275, Local, 08224 Terrassa, Barcelona

Telèfon de contacte: 666 499 722

Correu electrònic: hgcdental@hgcdental.com

Delegat de Protecció de Dades: TECNODOSIS SL / dpd@utpr.es

Tractaments de dades:

Les dades de caràcter personal que es sol·licitin, si escau, consistiran únicament en aquelles estrictament imprescindibles per identificar i atendre la sol·licitud feta pel titular de les mateixes, d’ara endavant l’interessat. Aquesta informació serà tractada de forma lleial, lícita i transparent respecte de l’interessat. D’altra banda, les dades personals seran recollides per a finalitats determinades explícites i legítimes, no sent tractades posteriorment de manera incompatible amb aquests fins.

Les dades recollides de cada interessat seran adequades, pertinents i no excessives en relació amb les finalitats corresponents per a cada cas, i seran actualitzades sempre que sigui necessari.

El titular de les dades serà informat, amb caràcter previ a la recollida de les seves dades, dels extrems generals regulats en aquesta política perquè pugui prestar el consentiment exprés, precís i inequívoc per al tractament de les seves dades, d’acord amb els següents aspectes.

Finalitats del tractament.

Les finalitats explícites per a les quals es realitzen cadascun dels tractaments es recullen en les clàusules informatives incorporades a cada una de les vies de recollida de dades (formularis web, newsletter…).

No obstant això, les dades de caràcter personal de l’interessat seran tractades amb l’exclusiva finalitat de proporcionar-los una resposta efectiva i atendre les sol·licituds realitzades per l’usuari, especificades juntament amb l’opció, servei, formulari o sistema de recollida de dades que el titular utilitzi.

Legitimació

Per regla general, prèviament al tractament de les dades personals, HGC ODONTOLOGIA E IMPLANTES DENTALS SL obté el consentiment exprés i inequívoc del titular de les mateixes, mitjançant la incorporació de clàusules de consentiment informat en els diferents sistemes de recollida d’informació.

No obstant això, en cas que no es requereixi el consentiment de l’interessat, la base legitimadora del tractament en què s’empara HGC ODONTOLOGIA E IMPLANTES DENTALS SL és l’existència d’una llei o norma específica que autoritzi o exigeixi el tractament de les dades de l’interessat.

Destinataris

Per regla general, HGC ODONTOLOGIA E IMPLANTES DENTALS SL no procedeix a la cessió o comunicació de les dades a tercers entitats, llevat de les requerides legalment, no obstant això, en cas que fos necessari, aquestes cessions o comunicacions de dades s’informen a l’interessat a través de les clàusules de consentiment informat contingudes en les diferents vies de recollida de dades personals.

Procedència

Per regla general, les dades personals es recullen sempre directament de l’interessat, no obstant això, en determinades excepcions, les dades poden ser recollides a través de tercers, entitats o serveis diferents de l’interessat. En aquest sentit, aquest extrem serà traslladat a l’interessat a través de les clàusules de consentiment informat contingudes en les diferents vies de recollida d’informació i dins d’un termini raonable, un cop obtingudes les dades, i a més tard dins d’un mes.

Terminis de conservació

La informació recaptada de l’interessat serà conservada mentre sigui necessària per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar les dades personals, de manera que, un cop complida la finalitat, les dades seran cancel·lades. Aquesta cancel·lació donarà lloc al bloqueig de les dades conservant-se únicament a disposició de les AAPP, Jutges i Tribunals, per atendre les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció d’aquestes, complert aquest termini es procedirà a la destrucció de la informació.

Dades de navegació:

Pel que fa a les dades de navegació que es puguin tractar a través del lloc web, en cas que es recullin dades sotmeses a la normativa, es recomana consultar la Política de Cookies publicada al nostre lloc web.

Drets dels interessats:

La normativa en matèria de protecció de dades atorga una sèrie de drets als interessats o titulars de les dades, usuaris del lloc web o usuaris dels perfils de les xarxes socials de HGC ODONTOLOGIA E IMPLANTES DENTALS SL

Aquests drets que assisteixen a les persones interessades són els següents:

Dret d’accés: dret a obtenir informació sobre si les pròpies dades estan sent objecte de tractament, la finalitat del tractament que s’estigui realitzant, les categories de dades que es tractin, els destinataris o categories de destinataris, el termini de conservació i l’origen d’aquestes dades. Dret de rectificació: dret a obtenir la rectificació de les dades personals inexactes o incompletes. Dret de supressió: dret a obtenir la supressió de les dades personals. Dret d’oposició: dret a oposar-se a un determinat tractament basat en el consentiment de l’interessat. Dret de limitació: dret a obtenir la limitació del tractament de les dades. Dret a la portabilitat: dret a obtenir les dades en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament conforme a la normativa de protecció de dades. Així mateix, l’interessat té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent.

Els interessats podran exercir els drets indicats, dirigint-se a hgcdental@hgcdental.com mitjançant escrit, remès a la següent adreça: Rambla d’Ergaran 275, Local, 08224 Terrassa, Barcelona indicant en la línia d’Assumpte el dret que desitja exercir i adjuntant document acreditatiu de la identitat (p. ex. DNI).

En aquest sentit HGC ODONTOLOGIA E IMPLANTES DENTALS SL atendrà la seva sol·licitud en el més aviat possible i tenint en compte els terminis previstos en la normativa en matèria de protecció de dades.

A Terrassa, a 23 de maig de 2022.